Меню Затваряне

Ипотечен кредит за българи в чужбина

Повечето банки предлагат кредити на българи живеещи и работещи в чужбина, като за тази цел имат разработен конкретен продукт с определени специфични изисквания. Като банков продукт е под различно наименование в различните банки, но изискванията като цяло са идентични.

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

Изисквания при ипотечни кредити за работещи в чужбина

Основно изискване е имотът предмет на сделката или служещ за обезпечение да е на територията на България. Това е задължително условие, което по никакъв начин не се пренебрегва от банката, която ще финансира кредитоискателя. Имотът предмет на сделката се обследва по стандартна процедура на банката при ипотечно финансиране.

Друг съществен момент е процентът на финансиране. При ипотечните кредити с доходи от чужбина, банките финансирант в диапазон между 50-80% от пазарната цена на имота служещ за обезпечение. Самата пазарна цена се определя от независим екперт оценител. Обикновено банките работят с определени оценителски бюра, с които са в договорни отношения. Банката възлага оценката по съответна процедура, а кредитоискателят заплаща таксата за изготвяне на оценката.

Доказването на доходите е друг съществен момент. При ипотечните кредити с доходи от чужбина е важно кредитоискателят да осигури съответните документи изисквани от банката. Документите при отделните банки се припокриват – данъчна декларация; договор при наличие на такъв; извлечение от банкови сметки; фишове за заплатата. Съответно може да бъдат поискани и допълнителни документи в процеса на разглеждане на искането.

Всички документи трябва да бъдат преведени и легализирани. Това е задължително условие без което не се допуска отпускане на кредит.

 

Условия при кредити с доходи от чужбина

Обследването на доходите и определяне на кредитоспособността е идентична като при кредитоискатели работещи в страната, т.е. няма по-ристриктивна политика от страна на банките. При доказан добър доход, с високо ниво на осигуровки и по-голямо самоучастие в сделката, съответно е възможно да бъдат договорени и по-благоприятни ценови условия.

Все още кредитите за работещи в чужбина се приемат за по-рискови от гледна точка на банката. Това е породено от отстъствието реално на кредитополучателя физически от страната, както и недостатъчната възможност за пълно обследване на работодателите. Ето защо, банките предоставят възможност единствено за ипотечни кредити, а потребителските все още са изключени като възможност за финансиране за работещи в чужбина. Освен това, като допълнитлено условие може да бъде поставено осигуряване на съдлъжник по кредита с местоживеене в страната. Предоставяне на лице за контакт е задължително, но освен това в повечето случай изискват и солидарен длъжник.

Солидарният длъжник е необходимо да работи в България с доказани доходи и добра кредитоспособност, която банката определя след предоставяне на необходимите документи.

Обикновено процесът от предоставяне на всички необходими документи до подписване на договора за кредит и финализиране е по-дълъг. Банките нямат изискване задължително кредитополучателят да присъства лично в страната при подписване на договора. Сключването на договор за кредит и подписването на всички съпътстващи документи може да стане от упълномощено от кредитополучателя лице. За тази цел предварително се оформя пълномощно и конкретно описани права в него. Всяка банка има определени изисквания, ето защо юристите на банката оформят текста на пълномощното. Упълномощеното лице се явява и контакт между банката и кредитополучателят.

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор