Меню Затваряне

Данъчни облекчения за млади семейства за жилищен кредит

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предоставя възможност за данъчно облекчение за млади семейства, закупили  жилището си с ипотечен кредит. Целта е да бъдат облекчени младите семейства отговарящи на определените в закона изисквания.  От тази възможност могат да се възползват, както местни физически лица, така и чуждестранни граждани, работещи в страни от Европейския съюз.

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

За много хора е трудно да се ориентират в процеса по кандидатстване за ползване на такъв тип данъчно облекчение – за това как се получава това облекчение, какви документи е необходимо да бъдат подготвени и къде трябва да се подадат. В следващите редове на кратко ще се опитаме да отговорим на основните въпроси, като така ще помогнем на повече хора да се възползват от предоставената възможност за ползлане на данъчни облекчения.

Кой може да се възползва от данъчните облекчения за младоженци при покупка на жилище с кредит?

1. договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от спруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

На каква база се изчислява облекчението за младото семейство за т.нар. младоженски кредит?

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката, който удостоверява размера на лихвените плащания през годината за първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. 

Пример:

През 2017 г. физическо лице, което е на 36 години, сключва договор за ипотечен кредит заедно със съпругата си, която е на 34 години. Закупеният с кредита имот е единствен за семейството.

Размерът на кредита е 110 000 лв., като от него 80 000 лв. са за закупуване на жилището и 30 000 лв. за довършителни дейности.

В този случай облекчението ще може да се ползва за лихвените плащания за главницата от 80 000 лв., която е за покупката на жилището. За за лихвите по останалата част от кредита не може да се ползва данъчно облекчение.

Кога не може да се възползваме от възможността за държавните преференции при ипотечен кредит?

Налице са следните ограничения, при които не може да ползваме облекчение:

  • Като обезпечение по кредита е предоставен друг имот, което често пъти е в резултат на неизпълнение на определени изисквания, които имат банките към обезпеченията
  • Съжителство на семейни начала
  • Младото семейство не е кредитоискател, въпреки че реално кредита е отпуснат за закупуване на жилище за самите тях

Как да изчислим сумата на платените лихви?

Облекчението се изчислява въз основа на платените през годината лихви само за първите 100 000 лева.

Въпреки, че не е задължително представянето на удостоверение от банката за платените лихви, е най-добре да бъде поискано и издадено от банката. Издаденото удостоверение е най-точния и най-бърз начин за определяне на платените лихви, тъй като ако ползваме предоставения ни погасителен план, рискуваме да не отразим настъпили промени в него, ако такива са възникнали и същия не е актуализиран.

В удостоверението, което издава банката сумата ще бъде ясно дефинирана.


Какви документи е необходимо да подготвим, за да се възполваме от младоженските облекчения при покупка на апартамент на кредит?

  • Акт за граждански брак
  • Справка за имотно състояние издадена от Агенцията по вписванията
  • Договор за ипотечен кредит подписан и от двете страни – от кредитополучателя и от банката
  • Заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски, както и размерите на главницата и лихвите по кредита
  • Документи (платежни нареждания), удостоверяващи направените през годината вноски
  • Писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Ако отговаряте на изискванията и решите да се възползвате от облекчението, трябва да го посочите при подаване на данъчната си декларация. Като допълнителна опция може да ползвате облекчение и по застраховка Живот, която е задължителна по всеки кредит. Единственото условие е, че през срока на кредита, застрахователната премия е заплащана от кредитополучателя.

Как ще ни се отрази ползването на такъв вид данъчно облекчение?

Ефекта от ползването на този вид облекчение е спестяване на една до две месечни вноски по ползвания кредит. Ето защо си заслужава да се възпозваме от предоставената ни възможност и да подготвим необходимите документи за това.  Много често информацията в тази статия се свързва с т.нар. младоженски кредити, жилищен кредит за млади семейства,  кредит за млади семейства, кредит младо семейство, данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит, данъчни облекчения за семейства  при покупка на жилище и т.н

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор